До Регламенту аматорського радіозв'язку України


НазваниеДо Регламенту аматорського радіозв'язку України
страница5/7
ТипРегламент
1   2   3   4   5   6   7

Заявник
________________________ _______________________________

(підпис) (прізвище)

„ _______ ” ________________ 20___ року

Дата та номер реєстрації заяви: ____________20 ___ року № _________

1Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

2 Записується відповідно до чинної Таблиці транслітерації українського алфавіту латиницею. (Інформація вноситься на підставі документів, що підтверджують громадянство України при виїзді за кордон (за наявності)).

3 Для неповнолітніх осіб заносяться дані відповідно до проїзного документа дитини.

Додаток 13

до Регламенту аматорського радіозв'язку УкраїниUKRAINE

1. Український державний центр радіочастот даним документом засвідчує, що власник цього сертифіката успішно склав радіоаматорський іспит початківця, що задовольняє вимогам, установленим Міжнародним Союзом Електрозв’язку (ITU). Складений іспит відповідає іспиту, описаному у Звіті ERC 32.

The Ukrainian State Centre of Radio Frequencies declares herewith that the holder of this certificate has successfully passed an amateur radio novice examination which fulfils the requirements laid down by the International Telecommunications Union (ITU). The passed examination corresponds to the examination described in ERC Report 32.

Le Centre national des Radio Frequences certifie que le titulaire du present certificat a reussi un examen de radioamateur conformement au reglement de l’Union Internationale des Telecommunications (UIT). L’epreuve en question correspond a l’examen decrit dans le rapport ”ERC Report 32” .

Das Ukrainishe Staatszentrum des Radiofrequenz belegent dieser Zertificat Inhaber hat die Einsteiger Radioamateur Prüfung bestehen laut der Forderungen von International Nachrichten Union (ITU). Die bestanden Prüfung laut der beschreibt im ”ERC Report 32” Prüfung.

2. Прізвище, ім’я, по батькові власника сертифіката/Certificate holder’s name/Nom du titulaire/der Zertifikat Inhaber Name: ________________________________________________________________________________________________

3. Дата народження/Date of birth/Date de naissance/Geburtsdatum: ________________________________________________________________________________________________

4. Дата видачі/Date of issue/Date de délivrance/Ausstellungsdatum: ________________________________________________________________________________________________

Офіційним органам, які потребують інформацію щодо цього сертифіката, слід звертатися до органу, який видав цей сертифікат.
Officials requiring information about this certificate should address their enquiries to the issuing Authority indicated below.
Les autoritès officielles désirant des informations sur le présent certificat devront adresser leurs demandes à l’Autoritė compétente mentionnée ci-dessous.
Der Offizieller Dienst, bedurftigen im der Information auf Zertifikat, sollt sich an der Ausstellungdienst warden.
Адреса/Address/Adresse:

Український державний центр радіочастот/Ukrainian State Centre of Radiofrequencies/Centre National des Radiofrėquences de l`Ukraine/Das Ukrainishe Staatszentrum des Radiofrequenz:
15-й км, пр.Перемоги, м.Київ, 03179 / 15 km, pr. Peremogy, 03179 Kyiv, Ukraine
Телефон/ Telephonе/Téléphone/Fernruf : +38 (044) 422 81 03

Факс/Telefax/Téléfax/Fax: +38 (044) 422 81 81
Підпис/Signature/Signature/Signatur

м.п.

Додаток 14

до Регламенту аматорського радіозв'язку України

UKRAINE

1. Гармонізований екзаменаційний сертифікат радіоаматора (HAREC), що базується на Рекомендації CEPT T/R 61 -02.

Harmonized Amateur Radio Examination Certificate (HAREC) based on CEPT Recommendation T/R 61-02.

Certificat harmonisé de radioamateur (HAREC) dėlivrė sur la base de la Recommandation T/R 61-02 de la CEPT.

Harmonisierte Prüfung Zertifikat aus Radioamateur (HAREC) beruht auf die CEPT Empfehlung T/R 61-02.
Український державний центр радіочастот цим документом засвідчує, що власник цього сертифіката успішно склав аматорський екзамен, який відповідає вимогам, викладеним Міжнародним Союзом Електрозв’язку (МСЕ). Складений екзамен відповідає рівню А Рекомендації СЕРТ T/R 61-02 (HAREC). Згідно з Регламентом аматорського радіозв’язку України власник цього сертифіката прирівнюється до власника національної ліцензії категорії 1 (2).
The Ukrainian State Centre of Radio Frequencies hereby declares that the holder of this certificate has successfully passed an amateur examination which fulfils the requirements laid down by the International Telecommunication Union (ITU). The passed examination is in accordance with level A of CEPT Recommendation T/R 61-02 (HAREC). According to the amateur radio regulations of the Ukraine, the holder of this certificate is entitled to national licence class 1 (2).

Le Centre National des Radiofréquences de l`Ukraine certifie que le titulaire du présent certificat a réussi un examen de radioamateur conforme aux dispositions fixées par L’Union Internalionale des Télécommunica­tions (ITU). L`épreuve en question correspond au niveau A de la Recommandation CEPT T/R 61-02 (HAREC). Conformémement à la règlementation régissant les radiocommunications d’amateur, valable en Ukraine, le titu­laire du présent certificat est en droit d’obtenir la licence nationale de la classe 1 (2).
Das Ukrainishe Staatszentrum des Radiofrequenz belegent dieser Zertificat Inhaber hat die Radioamateur Prüfung bestehen laut der Forderungen von International Nachrichten Union (ITU). Die bestanden Prüfung laut der A Höhe beschreibt im CEPT Empfehlung T/R 61-02 (HAREC). Laut Reguleng ist der Zertificat Inhaber zum der Lizenz Klasse 1 (2) Inhaber gleighgesetzt.
2. Прізвище, ім’я, по батькові власника сертифіката/Certificate holder’s name/Nom du titulaire/der Zertifikat Inhaber Name:

_______________________________________________________________________________________________

3. Дата народження/Date of birth/Date de naissance/Geburtsdatum:

_______________________________________________________________________________________________

4. Дата видачі/Date of issue/Date de délivrance/Ausstellungsdatum:

_______________________________________________________________________________________________
Офіційним органам, які потребують інформацію щодо цього сертифіката, слід звертатися до органу, який видав цей сертифікат.

Officials requiring information about this certificate should address their enquiries to the issuing Authority indicated below.

Les autoritès officielles désirant des informations sur le présent certificat devront adresser leurs demandes à l’Autoritė compétente mentionnée ci-dessous.

Der Offizieller Dienst, bedurftigen im der Information auf Zertifikat, sollt sich an der Ausstellungdienst warden.
Адреса/Address/Adresse:

Український державний центр радіочастот/Ukrainian State Centre of Radiofrequencies/Centre National des Radiofrėquences de l`Ukraine/Das Ukrainishe Staatszentrum des Radiofrequenz.
15-й км, пр.Перемоги, м.Київ, 03179 / 15 km, pr. Peremogy, 03179 Kyiv, Ukraine
Телефон/ Telephonе/Téléphone/Fernruf: +38 (044) 422 81 03

Факс/Telefax/Téléfax/Fax: +38 (044) 422 81 81
Підпис/Signature/Signature/Signatur

м.п.


Д
Форма АЗ-5
одаток 15

до Регламенту аматорського радіозв'язку України


ЗАЯВА

про видачу дозволу на експлуатацію аматорської радіостанції (АРС) іноземцям та особам без громадянства, що перебувають на території України /

Application for issuing permission to amateur radio station operation for foreigners and stateless persons staying on the territory of Ukraine
Відомості про заявника / Information on an Applicant

Прізвище, ім’я, по батькові/

Surname, given names:

Дата і місце народження/

Date and place of birth:

Громадянство/

Citizenship:

Адреса постійного місця проживання/

Permanent home address:

Номер паспорта/

Passport number:

Позивний сигнал/

Call sign:

Категорія оператора АРС/

Class of licence:

Необхідний період чинності тимчасового дозволу/

Required period for a temporary licence:

Місце встановлення АРС/

Location of ARS installation:

Дані про колишні дозволи в Україні/

The details of former licences in Ukraine:

Апаратура, що ввозиться/

Equipment to be brought:

Адреса для надсилання рахунку/

The address for sending the invoice:


Я зобов’язуюсь повністю дотримуватися вимог чинного законодавства України щодо служби аматорського радіозв’язку/

I pledge oneself that I’ll completely observe all governmental regulations established for Amateur Radio in Ukraine.
Оплату робіт УДЦР з підготовки та видачі дозволу на експлуатацію АРС гарантую/

The payment for the UCRF`s works concerning the preparation and issuing the permission for operation to amateur radio station is guaranted.
Заявник/Applicant

_______________________ ____________________________

(підпис/signature) (прізвище/Family Name)

„ _______ ” ________________ 20___ року

Дата та номер реєстрації заяви: ____________20 ___ року № _________

Додаток 16

до Регламенту аматорського радіозв'язку України
Таблиця 1

Перелік

радіоканалів ретрансляторів аматорського радіозв’язку в діапазоні 145 МГц

(рознесення між частотами передавання та приймання – 600 кГц)


Номер

каналу

Частота

приймання

(мГц)

Частота

передавання

(мГц)

Номер

каналу

Частота

приймання

(мГц)

Частота

передавання

(мГц)

RV48 (R0)

145,000

145,600

RV49 (R0Х)

145,0125

145,6125

RV50 (R1)

145,025

145,625

RV51 (R1Х)

145,0375

145,6375

RV52 (R2)

145,050

145,650

RV53 (R2Х)

145,0625

145,6625

RV54 (R3)

145,075

145,675

RV55 (R3Х)

145,0875

145,6875

RV56 (R4)

145,100

145,700

RV57 (R4Х)

145,1125

145,7125

RV58 (R5)

145,125

145,725

RV59 (R5Х)

145,1375

145,7375

RV60 (R6)

145,150

145,750

RV61 (R6Х)

145,1625

145,7625

RV62 (R7)

145,175

145,775

RV63 (R7Х)

145,1875

145,7875

RV64 (R8)

145,200

145,800

RV65 (R8Х)

145,2125

145,8125


Примітка: в дужках зазначено нумерацію каналів, яка вживалась раніше.

Таблиця 2

Перелік

радіоканалів ретрансляторів аматорського радіозв’язку в діапазоні 435 МГц

(рознесення між частотами передавання та приймання – 1,6 МГц)


Номер

каналу

Частота

приймання

(мГц)

Частота

передавання

(мГц)

Номер

каналу

Частота

приймання

(мГц)

Частота

передавання

(мГц)

RU368 (RU0)

433,000

434,600

RU384 (RU8)

433,200

434,800

RU370 (RU1)

433,025

434,625

RU386 (RU9)

433,225

434,825

RU372 (RU2)

433,050

434,650

RU388 (RU10)

433,250

434,850

RU374 (RU3)

433,075

434,675

RU390 (RU11)

433,275

434,875

RU376 (RU4)

433,100

434,700

RU392 (RU12)

433,300

434,900

RU378 (RU5)

433,125

434,725

RU394 (RU13)

433,325

434,925

RU380 (RU6)

433,150

434,750

RU396 (RU14)

433,350

434,950

RU382 (RU7)

433,175

434,775

RU398 (RU15)

433,375

434,975


Примітка: в дужках зазначено нумерацію каналів, яка вживалась раніше.


2

Продовження додатка 16
Таблиця 3

Перелік

радіоканалів ретрансляторів аматорського радіозв’язку в діапазоні 435 МГц

(рознесення між частотами передавання та приймання – 7,6 МГц)


Номер

каналу

Частота

приймання

(мГц)

Частота

передавання

(мГц)

Номер

каналу

Частота

приймання

(мГц)

Частота

передавання

(мГц)


RU722 (R85)

431,425

439,025

RU692 (R70)

431,050

438,650

RU724 (R86)

431,450

439,050

RU694 (R71)

431,075

438,675

RU726 (R87)

431,475

439,075

RU696 (R72)

431,100

438,700

RU728 (R88)

431,500

439,100

RU698 (R73)

431,125

438,725

RU730 (R89)

431,525

439,125

RU700 (R74)

431,150

438,750

RU732 (R90)

431,550

439,150

RU702 (R75)

431,175

438,775

RU734 (R91)

431,575

439,175

RU704 (R76)

431,200

438,800

RU736 (R92)

431,600

439,200

RU706 (R77)

431,225

438,825

RU738 (R93)

431,625

439,225

RU708 (R78)

431,250

438,850

RU740 (R94)

431,650

439,250

RU710 (R79)

431,275

438,875

RU742 (R95)

431,675

439,275

RU712 (R80)

431,300

438,900

RU744 (R96)

431,700

439,300

RU714 (R81)

431,325

438,925

RU746 (R97)

431,725

439,325

RU716 (R82)

431,350

438,950

RU748 (R98)

431,750

439,350

RU718 (R83)

431,375

438,975

RU750 (R99)

431,775

439,375

RU720 (R84)

431,400

439,000

RU752 (R100)

431,800

439,400


Примітка: в дужках зазначено нумерацію каналів, яка вживалась раніше.

3


Продовження додатка 16
Таблиця 4

Розподіл

основних та додаткових каналів по території України

для діапазону 145 МГц


№ з/п

Область

Ознака адміністративно-територіального регіону

Номери каналів

основні

додаткові

1

АР Крим та м. Севастополь

J

RV50

RV48 RV52 RV54

RV56 RV58 RV60

2

Вінницька

N

RV48

RV50 RV56 RV60

3

Волинська

P

RV48

RV50 RV58 RV62

4

Дніпропетровська

E

RV58

RV52 RV54 RV60

5

Донецька

I

RV54

RV50 RV56 RV58 RV62

6

Житомирська

X

RV62

RV50 RV54 RV58

7

Закарпатська

D

RV54

RV48 RV50 RV56

RV58 RV60 RV62

8

Запорізька

Q

RV48

RV50 RV52 RV56 RV60

9

Івано-Франківська

S

RV54

RV50 RV56 RV60

10

Київська та м. Київ

U

RV54

RV50 RV52 RV56 RV58

11

Кіровоградська

V

RV50

RV48 RV54 RV62

12

Луганська

M

RV48

RV50 RV52 RV56

RV58 RV60

13

Львівська

W

RV56

RV52 RV58 RV60

14

Миколаївська

Z

RV56

RV48 RV52 RV54

15

Одеська

F

RV60

RV48 RV50 RV54

RV58 RV62

16

Полтавська

H

RV52

RV48 RV50 RV52

17

Рівненська

K

RV60

RV50 RV56 RV58

18

Сумська

A

RV56

RV50 RV54 RV58 RV60

19

Тернопільська

B

RV62

RV48 RV54 RV60

20

Харківська

L

RV62

RV50 RV54 RV60

21

Херсонська

G

RV62

RV52 RV54 RV60

22

Хмельницька

T

RV52

RV50 RV56 RV62

23

Черкаська

C

RV60

RV54 RV58 RV62

24

Чернівецька

Y

RV58

RV48 RV50 RV60

25

Чернігівська

R

RV62

RV48 RV54 RV58 RV604

Продовження додатка 16
Таблиця 5
Зміст пояснювальної записки

з визначенням основних технічних характеристик ретрансляторів.


1

Тип апаратури
2

Потужність передавача, що підводиться до антени

до 15 Вт (у смугах частот 145 МГц);

до 5 Вт (у смугах частот 435 МГц)

3

Вид зв’язку (клас випромінювання)

ЧМ (F3E)

4

Девіація частоти передавача

3-5 кГц

5

Смуга радіочастот та різниця частот прд./прм.

145,000 – 145,800 МГц (600 кГц);

433,000 – 434,975 МГц (1,6 МГц);

431,050 – 439,425 МГц (7,6 МГц)

6

Рознесення між каналами (сітка)

25 кГц (12,5 кГц)

7

Номер каналу та частоти передавання/приймання
8

Система включення та використання ретранслятора

тональний звуковий ключ (або цифровий електронний ключ)

9

Контроль за роботою ретранслятора

місцевий, дистанційний, автоматичний

10

Місце розташування (повна адреса)
11

Висота встановлення антени над рівнем землі, м
12

Географічні координати

півн.д...

півд.ш...

13

QTH-локатор

код місця розташування ретранслятора

14

Відповідальний за експлуатацію

прізвище, ім’я та по батькові начальника АРС, позивні сигнали колективної АРС та особистийФорма АЗ-6
Додаток 17

до Регламенту аматорського радіозв'язку України

ЗАЯВА

про видачу дозволу на експлуатацію ретранслятора (радіомаяка) аматорського радіозв’язку
Відомості про заявника:

Найменування суб’єкта господарювання:

Код за ЄДРПОУ:

Прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи :


Банківські реквізити: рахунок № МФО

Банк

Паспорт: серія № , виданий


Адреса встановлення ретранслятора (радіомаяка) аматорського радіозв’язку:


Телефон: дом. , служб. , моб.


Зобов’язуюсь неухильно виконувати вимоги Регламенту аматорського радіозв’язку України.

Оплату робіт УДЦР з підготовки та видачі дозволу на експлуатацію АРС гарантую.
Заявник
________________________ _______________________________

(підпис) (прізвище)

„ _______ ” ________________ 20___ року

Дата та номер реєстрації заяви: ____________20 ___ року № _________

Д
Форма АО-2
одаток 18

до Регламенту аматорського радіозв'язку України

ЗАТВЕРДЖУЮ
А К Т №______

первинного технічного контролю параметрів РЕЗ
Комісія у складі:

Голови________________________________________________________________________ ,

(прізвище, ініціали)

членів комісії: 1. ________________________________________________________________,

(прізвище, ініціали)

2. _______________________________________________________________

(прізвище, ініціали)

провела технічний огляд ретранслятора (радіомаяка) аматорського радіозв’язку та встановила:
1. Відомості про відповідальну особу за експлуатацію ретранслятора (радіомаяка):

Прізвище, ім’я, по батькові:

Позивний сигнал:

Місце реєстрації:


2. Технічні характеристики:

Адреса та місце встановлення:

Тип або марка:

Позивний сигнал:

Частота приймання/передавання (МГц):

Клас випромінювання:

Тип антени/висота встановлення:

Потужність передавача (Вт):


3. Висновки про відповідність технічних параметрів ретранслятора (радіомаяка)_____________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ 4. Дотримання вимог правил безпечної експлуатації електроустановок та пожежної безпеки, „Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань”:________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
5. Зауваження: __________________________________________________________________
Голова ______________________ ________________ __________________

(прізвище, ініціали) (підпис) (дата)

Члени: _____________________________ _____________________ ________________________

(прізвище, ініціали) (підпис) (дата)

_____________________________ _____________________ ________________________

(прізвище, ініціали) (підпис) (дата)
Відповідальна особа за експлуатацію ретранслятора (радіомаяка)
_____________________________ _____________________ ________________________

(прізвище, ініціали) (підпис) (дата)

Додаток 19

до Регламенту аматорського радіозв'язку України


Дозвіл

на експлуатацію ретранслятора (радіомаяка) аматорського радіозв’язку
№__________

(номер дозволу)

Дійсний до: _____________ року
Відповідальний за експлуатацію: ______________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання фізичної особи)

Позивний сигнал: ___________________________________________________

(присвоєний позивний сигнал)

Дані про встановлення: ______________________________________________

(адреса та місце встановлення ретранслятора)

Тип апаратури: _____________________________________________________

(тип або марка апаратури)

Потужність передавача (Вт): __________________________________________

(дозволена потужність передавача)

Частоти приймання/передавання (МГц): _________________________________

(вхідна та вихідна частота ретранслятора)

Вид зв’язку (клас випромінювання): ____________________________________

Особливі умови дозволу: особливості експлуатації ретранслятора (радіомаяка), введення обмежень, виконання вимог нормативних документів тощо.

Уповноважена особа УДЦР ____________ ________________

(підпис) (прізвище)

м.п.

Дата видачі: ____________

Додаток 20

до Регламенту аматорського радіозв'язку України
Зразок

дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу (РЕЗ)

для спортивної радіопеленгації
Лицьовий бікУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР РАДІОЧАСТОТ
ДОЗВІЛ №

на експлуатацію радіоелектронного засобу

аматорського радіозв’язку

Дійсний до ______________
Користувач РЕЗ: Стецько М.В.

Тип РЕЗ: Yaesu VX-7R

Заводський номер: 000001

Позивний сигнал: UТ5UA


Уповноважена особа УДЦР
________ __________

м.п. (підпис) (прізвище)


Дата видачі:_________


Зворотний бікРобочі частоти, МГц : 145.500

Максимальна потужність

передавача, Вт: 5

Розташування РЕЗ: район змагань


Виданий на підставі дозволу № ________ від _________ на експлуатацію аматорської радіостанції

__________________ категорії
Особливі умови дозволу:Д

Форма АЗ-7
одаток 21

до Регламенту аматорського радіозв'язку України

ЗАЯВА

про видачу дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу (РЕЗ) для спортивної радіопеленгації
Відомості про заявника:

Назва суб’єкта господарювання:

Код за ЄДРПОУ:

П.І.Б. відповідальної особи, призначеної організатором змагань __________________

Реєстраційний номер облікової картки платника

податків (серія та номер паспорта1):

Вид фінансування (бюджетне/небюджетне ):

Банківські реквізити: рахунок № МФО

Банк

Паспорт: серія № , виданий


Адреса або район проведення змагань:

Дата та час проведення змагань:

Дозвіл на експлуатацію АРС

відповідальної особи (№ та дата видачі):
Телефон: дом. , служб. , моб.Зобов’язуюсь неухильно виконувати вимоги Регламенту аматорського радіозв’язку України.

Оплату робіт УДЦР з підготовки та видачі дозволу на експлуатацію АРС гарантую.
Заявник
________________________ _______________________________

(підпис) (прізвище)

„ _______ ” ________________ 20___ року

Дата та номер реєстрації заяви: ____________20 ___ року № _________


1Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.


Форма РВ-1
Додаток 22

до Регламенту аматорського радіозв'язку України
1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

До Регламенту аматорського радіозв\01 секретаріат
Закони, постанови інші акти Верховної Ради України та її комітетів І комісій. Укази, розпорядження Президента України. Постанови,...

До Регламенту аматорського радіозв\Положення про порядок оформлення та видачі збору за провадження деяких...
Керуючись Податковим Кодексом України від 02. 12. 2010 №2755-vi, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» селищна...

До Регламенту аматорського радіозв\Керівнику Координаційної групи сектору «Б» при Великоновосілківському...

До Регламенту аматорського радіозв\С. В. Буряк Відмітка про одержання
Комітету Верховної Ради України з питань фінансів І банківської діяльності від 14 червня 2005 р. N 06-10/10-698

До Регламенту аматорського радіозв\А. Обстоятельства дела: Истец просил сделать перерасчет на основании ст. 40, ч. 4 ст. 42
Зобов’язати Управління Пенсійного фонду України в Ленінському районі м. Луганська

До Регламенту аматорського радіозв\Анкета Клиента, оформленная по образцу Приложения 2 (а) или 2 (б)
Заявление о присоединении к Регламенту по форме приложения №1(а) или 1(б) к Регламенту

До Регламенту аматорського радіозв\Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. №569
Реєстр, а також у сумі, необхідній для сплати узгоджених податкових зобов’язань з податку

До Регламенту аматорського радіозв\Регламенту (для физических лиц). Приложение №1а. Заявление о присоединении...
Приложение №1б. Заявление об аннулировании присоединения к Регламенту (для физических лиц)

До Регламенту аматорського радіозв\Ii. Стандарт предоставления муниципальной услуги (п п. 10 26)
Моу и выдаче уведомления о направлении ребёнка в моу по форме согласно приложению n 2 к настоящему Административному регламенту (образец...

До Регламенту аматорського радіозв\Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Соціально-економічні, соціально-педагогічні та соціально-психологічні проблеми морської освіти

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru
При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск