Название и адрес приглашающей компании / организации


Скачать 95.58 Kb.
НазваниеНазвание и адрес приглашающей компании / организации
ТипДокументы
filling-form.ru > бланк заявлений > Документы


* 32. Název a adresa zvoucí společnosti/organizace

Telefon a fax

Название и адрес приглашающей компании / организации

společnosti/organizace
Телефон и факс компании /
организации
Příjmení, jméno, adresa, telefon, fax, e-mailová adresa kontaktní osoby ze zvoucí společnosti/organizace

Фамилия, имя, адрес, телефон, факс и адрес электронной почты контактного лица компании / организации

* 33. Náklady spojené s cestou a s pobytem ţadatele hradí

Расходы, связанные с проездом и пребыванием, оплачивает


ţadatel sám

sponzor (zvoucí osoba, společnost, organizace), prosím upřesněte
сам заявитель

спонсор (приглашающее лицо, компания, организация), указать
Způsoby podpory

uvedený v poli 31 nebo 32 ………………………………….
Средства
упомянутые в пунктах 31 или 32
hotovost
jiný (prosím upřesněte) …………………………….………
наличные деньги
иные (указать)
cestovní šeky


дорожные чеки

Způsoby podpory
kreditní karta

средства
hotovost
кредитная карточка
předplacené ubytování

наличные деньги
poskytnutí ubytování
предоплачено место проживания
předplacená doprava

Предоставление места проживания
pokrytí všech nákladů během pobytu
предоплачен транспорт
jiný (prosím upřesněte)

оплачиваются все расходы во время пребывания
předplacená doprava
иные (указать)
………..…………………

предоплачен транспорт


    • jiný (prosím upřesněte) …………………………………………….


иные (указать)


  1. Osobní údaje rodinného příslušníka, který je občanem EU, EHP nebo Švýcarska


Личные данные члена семьи, являющегося гражданином Европейского Союза, Европейского Экономического Пространства или Швейцарии


Příjmení
Jméno (jména)
Фамилия
Имя (имена)
Datum narození

Státní příslušnost

Číslo cestovního dokladu nebo průkazu

totoţnosti

Дата рождения

Гражданство

Номер паспорта или удостоверения личности


35. Příbuzenský vztah s ob

anem EU, EHP nebo Švýcarska

Родство с гражданином Европейского Союза, Европейского Экономического Пространства или Швейцарии


manţel(ka)

dítě

vnuk/vnučka

závislý předek v přímé linii

супруг/-а

ребенок

внук/-чка
экономически зависимый родственник по восходящей

линии

36. Místo a datum37. Podpis (u nezletilých podpis vykonavatele rodičovské

Место и дата


odpovědnosti / poručníka nebo opatrovníka /

zákonného zástupce)

Подпись (для несовершеннолетних – подпись лица с

полномочиями родителей / опекуна / законного

представителя

Здесь должна быть подпись


3

PJ
Jsem si vědom(a), ţe vízový poplatek se v případě zamítnutí ţádosti nevrací.

Я информирован/-а (и согласен/-на), с тем, что в случае отказа в получении визы визовый сбор не возвращается.
Prohlášení, které je třeba podepsat v případě ţádosti o udělení víza pro více vstupů (viz pole č. 24):
Jsem si vědom(a) nutnosti uzavřít na dobu svého prvního pobytu a rovněţ na následující pobyty na území členských států dostate

né cestovní zdravotní pojištění.

Применяется, если запрашивается виза на многократный въезд (см. пункт 24):
Я информирован/а (и согласен/-на) о необходимости офомить на срок своего первого и последующих посещений территории стран Шенгенского соглашения медицинскую страховку.

Подпись: Здесь должна быть подпись
Jsem si vědom(a) následující skute

nosti a jsem s ní srozuměn(a): shromaţďování údajů vyţadovaných tímto formulářem ţádosti a pořízení mé fotografie, případně odebrání otisků prstů, jsou povinné pro posouzení ţádosti; mé osobní údaje, které obsahuje tato ţádost, jakoţ i otisky prstů a fotografie budou předány příslušným orgánům členských států a těmito orgány pro účely rozhodnutí o mé ţádosti zpracovány.
Tyto údaje, jakoţ i údaje týkající se rozhodnutí o mé ţádosti nebo rozhodnutí o prohlášení uděleného víza za neplatné, jeho zrušení nebo prodlouţení se vloţí do vízového informa

ního systému (VIS)1, kde budou uloţeny po dobu nejdéle 5 let, během nichţ k nim budou mít přístup vízové orgány a orgány provádějící kontroly víz na vnějších hranicích a v členských státech, azylové a přistěhovalecké orgány v členských státech za účelem ověření, zda jsou splněny podmínky k povolení vstupu a pobytu na území členských států, za účelem odhalení osob, které tyto podmínky nesplňují nebo je přestaly splňovat, posouzení ţádostí o azyl a ur

ení, kdo je k takovému posouzení příslušný. Za ur

itých podmínek budou mít k těmto údajům přístup také ur

ené orgány členských států a Europol za účelem prevence, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů a dalších závaţných trestných činů. Orgány členského státu, které odpovídají za zpracovávání údajů: Ministerstvo zahrani

ních věcí ČR, Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 1; Ředitelství sluţby cizinecké policie, Olšanská 2, P.O. BOX 78, 130 51 Praha 3 a Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7.
Je mi známo, ţe mám právo v jakémkoli členském státu získat informaci o údajích týkajících se mé osoby, které byly vloţeny do VIS, a o členském státu, který údaje předal, a právo poţadovat, aby údaje, jeţ se týkají mé osoby a jsou nesprávné, byly opraveny, a aby údaje, které se mne týkají a které byly zpracovány protiprávně, byly vymazány. Orgán, který moji ţádost posuzuje, mě bude na mou výslovnou ţádost informovat, jakým způsobem mohu vykonávat své právo na kontrolu osobních údajů, které se mě týkají, a jak je mohu podle právních předpisů dot

eného členského státu nechat opravit nebo vymazat, v

etně práva na podání opravných prostředků. Stíţnosti ve věci ochrany osobních údajů přijímá vnitrostátní orgán dohledu tohoto členského státu: Úřad pro ochranu osobních údajů, ul. Pplk. Sochora 727/27, Praha
7, 170 00.
Prohlašuji, ţe jsem všechny výše uvedené údaje poskytl(a) podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a ţe jsou správné a úplné. Jsem si vědom(a) toho, ţe jakékoli nepravdivé prohlášení povede k zamítnutí mé ţádosti nebo prohlášení jiţ uděleného víza za neplatné a můţe vést také k trestnímu stíhání podle právních předpisů členského státu, ve kterém se moje ţádost vyřizuje.
Zavazuji se, ţe opustím území členských států předtím, neţ skončí platnost víza, které mi bylo uděleno. Byl(a) jsem informován(a) o tom, ţe samotné vízum jako takové je pouze jedním z předpokladů ke vstupu na evropské území členských států. Udělení víza samo o sobě neznamená, ţe mám právo na náhradu škody, pokud nesplním příslušná ustanovení čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 562/2006 (Schengenský hrani

ní kodex), a bude mi z tohoto důvodu odepřen vstup. Splnění podmínek ke vstupu bude znovu posouzeno při vstupu na evropské území členských států.


  • информирован/-а и согласен/-на с тем, что предоставление мною своих личных данных, востребованных в настоящей анкете, фотографирование, и, в случае необходимости, снятие отпечатков пальцев является обязательным для рассмотрения заявления на визу; все личные данные, относящиеся ко мне и предоставленные в визовой анкете, будут переданы компетентным органам государств-участников Шенгенского соглашения и будут ими обработаны для принятия решения по моему заявлению.


Эти данные, как и данные о решении, принятом по моему заявлению, или о решении аннулировать, отменить или продлить уже выданную визу, будут введены и сохранены в Визовой информационной системе ("VIS")1 на максимальный срок пять лет и в этот период будут доступны государственным учреждениям и службам, в компетенцию которых входит осуществление проверки виз на внешних границах и на территории стран-участны Шенгенского соглашения, а также иммиграционным службам и учреждениям, предоставляющим убежище, с целью удостовериться, соблюдаются ли требования по законному въезду, пребыванию и проживанию на территории стран-участников, а также для опознания лиц, которые не соответствуют или стали не соответствовать этим требованиям, для рассмотрения прошений о предоставлении убежища и определения ответственности за подобное рассмотрение. На некоторых условиях данные будут доступны также определенным службам государств-участников Шенгенского соглашения и Европолу для предотвращения, раскрытия и расследования правонарушений, связанных с терроризмом, и других тяжких преступлений. Государственными учреждениями, ответственными за обработку данных, являются: Министерство иностранных дел ЧР (Ministerstvo zahrani

ních věcí ČR), Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 1; Управление службы Полиции по делам иностранцев ЧР (Ředitelství sluţby cizinecké policie), Olšanská 2, P.O. BOX 78, 130 51 Praha 3; Министерство внутренних дел ЧР (Ministerstvo vnitra ČR), Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7.
Мне известно, о том, что в любом государстве-участнике Шенгенского соглашения я имею право получить информацию о данных, занесенных в VIS, и касающихся меня, и о государстве-участнике, предоставившем такие данные, а также требовать исправления неверных данных, касающихся меня, и удаления моих личных данных, обработанных противозаконно. По моему особому запросу учреждение, оформляющее мое заявление, сообщит мне о способе осуществления моего права на проверку личных данных обо мне, а также о способе исправления или удаления данных в порядке, установленном национальным законодательством соответствующего государства. Ответственное за надзор учреждение соответствующего государства-участника, Учреждение по защите личных данных (Úřad pro ochranu osobních údajů), ul. Pplk. Sochora 727/27, Praha 7, 170 00, рассмотрит жалобы по защите личных данных.


  • заверяю, что все данные, добросовестно указанные мною в анкете, являются правильными и полными. Мне известно о том, что ложные данные могут стать причиной отказа или аннулирования уже выданной визы, а также повлечь за собой уголовное преследование в соответствии с законодательством того страх-участника Шенгенского соглашения, которое оформляет мою визовую анкету.


Если виза будет выдана, я обязуюсь покинуть территорию государств-участников Шенгенского соглашения по истечении срока действия визы.


    • информирован/-а о том, что наличие визы является лишь одним из условий, необходимых для въезда на европейскую территорию стран-участников Шенгенского соглашения. Сам факт предоставления визы не дает права на получение компенсации в случае невыполнения мною требований пункта 1 статьи 5 Регламента (ЕК) №562/2006 (Шенгенского кодекса о границах), вследствие чего мне могут отказать во въезде в страну. При въезде на европейскую территорию государств-участников Шенгенского соглашения вновь проверяется наличие необходимых на то предпосылок.
Místo a datum

Podpis (u nezletilých podpis vykonavatele rodičovské odpovědnosti/zákonného zástupce, poručníka

Место и дата

nebo opatrovníka)
Подпись (для несовершеннолетних – подпись лица с полномочиями родителей / опекуна / законного
представителя)
Здесь должна быть подпись1 V případě, ţe je VIS v provozu / В случае работы системы «VIS»

4

PJ

Похожие:

Название и адрес приглашающей компании / организации iconРекламация
Фирменный бланк компании или название организации, реквизиты, тел., Электронный адрес

Название и адрес приглашающей компании / организации iconНазвание компании / Name of Company
Адрес и контактные телефоны / Address and Contact Details

Название и адрес приглашающей компании / организации iconНазвание Вашей компании
Пожалуйста, заполните все поля и направьте заявку на электронный адрес

Название и адрес приглашающей компании / организации iconСправка о стаже плавания
Наименование судоходной Адрес и контактные телефоны, факс е-mail организации (компании) судоходной организации (компании)

Название и адрес приглашающей компании / организации iconКнига продаж компании «Название Вашей компании» Лого компании (если есть)
Последовательность действий менеджера по продажам в случае оформления заказа клиентом. 12

Название и адрес приглашающей компании / организации iconЗаявление на переоформление договора на нового владельца
Организация (указать полное название организации) просит Вас переоформить в постоянное пользование номера телефонов: (перечислить...

Название и адрес приглашающей компании / организации iconОбразец Письмо нового Абонента
Организация (указать полное название организации) просит Вас переоформить в постоянное пользование номера телефонов: (перечислить...

Название и адрес приглашающей компании / организации iconГ. Москва, ул. Б. Тульская, 17 По делу № a 40-2084/11-78-11 «Б» От...
...

Название и адрес приглашающей компании / организации iconПриглашающей организации
Административному регламенту предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по оформлению и выдаче приглашений...

Название и адрес приглашающей компании / организации iconКомпании (или название проекта, для которого делается сайт)
Данный документ является анкетой для заказа услуг по созданию сайта в компании «новекс»

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru
При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск