P fotogrāfija Фотография ieteikums uz Šengenas vīzu


Скачать 141.56 Kb.
НазваниеP fotogrāfija Фотография ieteikums uz Šengenas vīzu
ТипДокументы
filling-form.ru > бланк заявлений > Документы

P

Fotogrāfija


Фотография
ieteikums uz Šengenas vīzu

Заявление на получение шенгенской визыBezmaksas pieteikuma veidlapa

Бесплатная анкета

1. Uzvārds (x)

Фамилия (х)

AIZPILDA VĪZAS IZSNIEDZĒJA IESTĀDE

ЗАПОЛНЯЕТСЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ,

ВЫДАЮЩИМ ВИЗУ

Pieteikuma iesniegšanas datums:

Vīzas pieteikuma numurs:

Pieteikums iesniegts

Vēstniecībā/ konsulātā

САС

Pakalpojumu dienestā

Komerciālam starpniekam

Pie robežas Nosaukums:

Citi

Ar dokumentiem strādājis:

Apliecinošie dokumenti:

Ceļošanas dokuments

Iztikas līdzekļi

Ielūgums

Transportlīdzekļi

Ceļojuma medicīniskā apdrošināšana

Citi:
Lēmums par vīzu:

Atteikta Izsniegta

A C lTD

Derīga

No

Līdz
Ieceļošanu skaits

1  2  Vairākkārt

Dienu skaits

2. Uzvārds dzimšanas brīdi (iepriekšējais(-ie) uzvārds(-i)) (x)

Фамилия при рождении (предыдущая /-ие фамилия /-и) (х)

3. Vārds(-i)(x)

Имя/имена (х)

4. Dzimšanas datums (diena - mēnesis -gads)

Дата рождения (день - месяц - год)

5. Dzimšanas vieta

Место рождения

6. Dzimšanas valsts

Страна рождения

7.

Pašreizēja valstspiederība

Государственная принадлежность в настоящее время

Valstspiederība dzimšanas brīdī, ja atšķirīga

Государственная принадлежность при рождении, если отличается

8.

Dzimums

Пол

Vīrietis

Мужской

Sieviete

Женский

9. Ģimenes stāvoklis

Семейное положение

Neprecējies(-usies)  Precējies(-usies)  Dzīvo šķirti

Холост / не замужем Женат /замужем Не проживает ссупругом

Šķīries(-usies)  Atraitne(-is)  Cits (lūdzu precizēt)

Разведен/-а Вдовец/вдова Иное (уточнить)

10. Attiecība uz nepilngadīgajiem: Uzvārds, vārds, adrese (ja citāda kā pieteikuma iesniedzējam) un personas ar vecāku pilnvarām / juridiska aizbildņa valstspiederība

Для несовершеннолетних: фамилия, имя, адрес (если отличается от адреса заявителя) и государственная принадлежность лица с полномочием родителей / законного представителя

11. Valsts piešķirtais identifikācijas numurs, ja tāds ir

Идентификационный номер, если таков имеется

12. Ceļošanas dokumenta veids

Тип проездного документа

Parasta pase  Diplomātiska pase  Dienesta pase  Oficiāla pase

Обычный Дипломатический Служебный Официальный

īpaša pase  Cits (lūdzu norādīt)

Особый иной проездной документ (указать какой)

13. Ceļošanas dokumenta numurs

Номер проездного документа

14. Izsniegšanas datums

Дата выдачи

15. Derīgs līdz

Действителен до

16. Izdevējiestade

Кем выдан

17. Pieteikuma iesniedzēja mājas adrese un e-pasta adrese

Домашний адрес и адрес электронной почты заявителя

Tālruņa numurs(i)

Номер/-а телефона

18. Dzīvesvietas valsts nav pašreizējas valstspiederības valsts

Страна местопребывания не является страной государственной принадлежности

Jā. Uzturēšanās atļauja vai līdzvērtīgs dokuments Nr. Derīgs līdz

Нет Да. Вид на жительство или равноценный документ № Действителен до
*19. Pašreizējā nodarbošanās

Профессиональная деятельность в настоящее время

AIZPILDA VĪZAS

IZSNIEDZĒJA IESTĀDE

ЗАПОЛНЯЕТСЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ, ВЫДАЮЩИМ ВИЗУ

*20. Darba devējs un darba devēja adrese un tālruņa numurs. Studentiem - mācību iestādes

nosaukums un adrese.

Работодатель; адрес и телефон работодателя. Для студентов, школьников - название и адрес учебного заведения.

21. Galvenais ceļojuma merķis(i):

Главная цепь/-и поездки
Tūrisms  Uzņēmējdarbība  Ģimenes vai draugu apmeklējums

Туризм Деловая Посещение родственников или друзей

Kultūra  Sports  Oficiāla vizīte

Культура Спорт Официальная

Ārstēšanās  Mācības  Tranzīts

Лечение Учеба Транзит

Lidostas tranzīts  Cits (lūdzu norādīt)

Транзит ч. аэропорт Иная (указать)

22. Galamērķa dalībvalsts(-is)

Страна(ы) конечного следования

23. Pirmā plānotā ieceļošanas dalībvalsts

Первая из стран шенгенской зоны, через которую

предполагается въезд

24. Prasīto ieceļošanas reižu skaits

Виза запрашивается для Продолжительность пребывания или транзита
Vienreiz  Divreiz  Vairākkārt

Однократного Двукратного Многократног

въезда въезда въезда

25. Plānotās uzturēšanās vai tranzīta ilgums

Продолжительность пребывания или транзита
Norādīt dienu Skaitu

Указать количество дней

Ar "*" atzīmētās ailes neaizpilda ES, EEZ valstu vai Šveices pilsoņu ģimenes locekļi (laulātie, bērni
vai apgādājami augšupējie radinieki), izmantojot tiesības brīvi pārvietoties. ES, EEZ valstu vai
Šveices pilsoņu ģimenes locekļi uzrāda dokumentus, lai apliecinātu šo radniecību, kfi arī aizpilda
34. un 35. aili.


Поля, отмеченные знаком """, не заполняются членами семьи граждан Европейскою Союза, Европейского
Экономическою Пространства или Швейцарии (супруг/-а, дети или экономически зависимые родственники по
восходящей линии), они должны предоставить документы, подтверждающие родство, и заполняют поля 34 и 35.

(х) 1. - 3. aili aizpilda saskaņā ar ceļošanas dokumenta datiem.

(х) Поля 1-3 заполняются в соответствии сданными проездною документа.


26. Šengenas vīzas, kas izsniegtas pēdējos trīs gados

Шенгенские визы выданные за последние три года

Nē  Jā. Derīguma termiņš no līdz

Нет Да. Срок действия с до


27. Iepriekš dotie pirkstu nospiedumi, lai iesniegtu Šengenas vīzas pieteikumu

Отпечатки пальцев предоставленные ранее при подаче заявки на получение шенгенской визы
Nē  Jā. Datums, ja zināms

Нет Да. Дата, если такова известна


28. Galamērķa valsts ieceļošanas atļauja, ja vajadzīga

Разрешение на въезд в страну конечною следования, если необходимо

Izdevējiestāde Derīga no līdz

Кем выдано Действительно с до


29. Plānotais datums ieceļošanai Šengenas zonā

Предполагаемая дата въезда в шенгенскую зону30. Plānotais datums izceļošanai по

Šengenas zonas

Предполагаемая дата выезда из шенгенской зоны

*31.Dalībvalstis) ielūdzēja(-u) vārds(-i) un uzvārds(-i). Ja tāda nav, viesnīcas(-u) vai pagaidu apmešanās vietas(-u) nosaukums dalībvalstī(s).

Имя (имена), /фамилиями лица приглашающею в государствЫ-а Шенгенского соглашения. В случае отсутствия [таковою - название гостиницы (гостиниц) или адрес/-а временною пребывания на территории государств-участников Шенгенского соглашения.
lelūdzēja(-u) / viesnīcas(-u) / pagaidu apmešanas vietas(-u) adrese un e-pasta adrese

Адрес и адрес электронной почты приглашающею лица (лиц) / гостиницы (гостиниц) / места (мест) временною пребывания
Tālruņa un telefaksa numurs

Телефон и факс

*32.

Uzaicinātajā uzņēmuma / organizācijas nosaukums un adrese

Название и адрес приглашающего предприятия / организации

AIZPILDA VĪZAS

IZSNIEDZĒJA IESTĀDE

ЗАПОЛНЯЕТСЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ, ВЫДАЮЩИМ ВИЗУ
Uzņēmuma / organizācijas tālruņa un telefaksa numurs

Телефон и факс предприятия / организации

Uzņēmuma / organizācijas kontaktpersonas uzvārds, vārds, adrese, tālruņa, telefaksa numurs un e-pasta adrese

Имя, фамилия, адрес, телефон, факс и адрес электронной почты контактного лица в предприятии / организации

*33. Pieteikuma iesniedzēja ceļojuma un uzturēšanas izdevumus sedz

Расходы заявителя за проезд и во время пребывания оплачивает


Pats pieteikuma iesniedzējs

Сам заявитель

Iztikas līdzekļi

Средства

Nauda

Наличные деньги

Ceļojuma čeki

Дорожные чеки

Kredītkarte

Кредитная карточка

Apmaksāta apmešanās vieta

Предоплачено место проживания

Apmaksāts transports

Предоплачен транспорт

Citi (lūdzam precizēt)

Иные (указать)

Sponsors (ielūdzējs, uzņēmums, organizācija), lūdzu precizēt

Спонсор (приглашающее лицо, предприятие, организация), указать

31. un 32. punktā minētie

Упомянутые в пунктах 31 и 32

Citi (norādīt sīkāk)

Иные (указать)

Iztikas līdzekļi

Средства

Nauda

Наличные деньги

Nodrošināta apmešanās vieta

Обеспечивается место проживания

Ir apmaksāti visi izdevumi uzturēšanās laikā

Оплачиваются все расходы во время пребывания

Apmaksāts transports

Оплачивается транспорт

Citi (lūdzam precizēt)

Иные (указать)

34. ES, EEZ valstu vai Šveices pilsoņu ģimenes locekļa personas dati

Личные данные члена семьи являющегося гражданином Европейского Союза, Европейского Экономического Пространства или Швейцарии

Uzvārds

Фамилия

Vārds(-i)

Имя (имена)

Dzimšanas datums

Дата рождения

Valstspiederība

Государственная принадлежность

Ceļošanas dokumenta vai personas apliecības numurs

Номер паспорта или удостоверения личности

35.Radniecība ar ES, EEZ valsts vai Šveices pilsoni

Родство с гражданином Европейского Союза, Европейского Экономического Пространства или Швейцарии

Laulātais  Bērns.. ... .. .. .. ..

Супруг/-а Ребенок

Mazbērns  Apgādājams augšupējs radinieks

Внук/-чка Экономически зависимый родственник

по восходящей линии

36.Vieta un datums

Место и дата

37. Paraksts (par nepilngadīgajiem parakstās persona ar vecāku pilnvarām / juridisks aizbildnis)

Подпись (для несовершеннолетних - подпись лица с полномочиями родителей / законного представителя)
Apzinos to, ka vīzas atteikuma gadījuma vīzas nodevu neatlīdzina.

Я информирован, что в случае отказа в получении визы визовый сбор не возвращается.

AIZPILDA VĪZAS

IZSNIEDZĒJA IESTĀDE

ЗАПОЛНЯЕТСЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ, ВЫДАЮЩИМ ВИЗУ

Piemērojams, ja prasīta vīza vairākkārtējai ieceļošanai (skat. aili nr. 24):

Apzinos, ka manai pirmajai uzturēšanās reizei un nākamajiem apmeklējumiem dalībvalstu teritorijā ir

vajadzīga pienācīga ceļojumu medicīniska apdrošināšana.

Применяется, если запрашивается виза на многократный въезд (см. пункт 24):

Я информирован, что для первого моего пребывания и последующих посещений территории стран-участников требуется

соответствующая дорожная медицинская страховка.

Apzinos un piekrītu, ka šajā pieteikuma veidlapā prasīto datu sniegšana un manis fotografēšana, un, ja vajadzīgs, pirkstu nospiedumu ņemšana ir obligāta vīzas pieteikuma izskatīšanai; visus personas datus, kas uz mani attiecas un ir vīzas pieteikuma veidlapā, kā arī manus pirkstu nospiedumus un manu fotogrāfiju nodos attiecīgām dalībvalstu iestādēm, un tās tos apstrādās, lai pieņemtu lēmumu par manu vīzas pieteikumu.

Šādus datus, kā ar! datus par manu pieteikumu pieņemto lēmumu vai par lēmumu anulēt, atcelt vai pagarināt izsniegto vīzu, ievadīs un uzglabās Vīzu informācijas sistēma (VIS)1, ilgākais, piecus gadus, šajā laika tie būs pieejami vīzu iestādēm un iestādēm, kas ir kompetentas veikt vīzu pārbaudes pie ārējām robežām un dalībvalstīs, kā arī dalībvalstu imigrācijas un patvēruma piešķiršanas iestādēm, lai pārbaudītu, vai ir ievēroti nosacījumi par likumīgu ieceļošanu, uzturēšanos un dzīvošanu dalībvalstu teritorija, lai identificētu personas, kas neatbilst vai vairs neatbilst šiem nosacījumiem, lai izskatītu patvēruma lūgumus un noteiktu, kā pienākums ir veikt tādu izskatīšanu. Ar dažiem nosacījumiem dati būs pieejami arī nozīmētām dalībvalstu iestādēm un Eiropolam, lai novērstu, atklātu un izmeklētu teroristiskus nodarījumus un citus smagus noziedzīgus nodarījumus. Par datu apstrādi atbildīgā dalībvalsts iestāde ir Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.

Apzinos, ka man ir tiesības jebkurā dalībvalstī saņemt paziņojumu par datiem, kas uz mani attiecas un ir ievadīti VIS, un par dalībvalsti, kas tai pārsūtījusi datus, ka arī lūgt, lai izlabotu datus, kas uz mani attiecas un ir neprecīzi, un lai dzēstu datus, kas uz mani attiecas un ir apstrādāti nelikumīgi. Pēc mana īpaša lūguma iestāde, kas izskata manu pieteikumu, informēs mani par to, kā es saskaņa ar attiecīgas valsts tiesību aktiem varu īstenot tiesības pārbaudīt personas datus, kas attiecas uz mani, un likt tos labot vai dzēst, kā arī par iespējamiem tiesiskas aizsardzības līdzekļiem. Attiecīgas dalībvalsts valsts pārvaldes iestāde (Datu valsts inspekcija, info@dvi.gov.lv) uzklausīs sūdzību par personas datu aizsardzību.

Apliecinu, ka visas manis sniegtās ziņas ir pareizas un pilnīgas. Apzinos, ka nepatiesu ziņu dēļ manu pieteikumu noraidīs, izsniegto vīzu anulēs, bet mani pašu var sodīt atbilstīgi tās dalībvalsts tiesību aktiem, kura izskata pieteikumu.

Ja vīzu izsniedz, apņemos izbraukt no dalībvalstu teritorijas pirms vīzas termiņa beigām. Esmu informēts(-a), ka vīza ir tikai viens no priekšnoteikumiem, lai ieceļotu dalībvalstu Eiropas teritorijā. Vīzas izsniegšana vien nenozīmē, ka man ir tiesības uz kompensāciju, ja neatbilstu Regulas (EK) Nr. 562/2006 (Šengenas Robežu kodekss) 5. panta 1. punkta attiecīgajiem noteikumiem un tādēļ saņemu ieceļošanas atteikumu. Ieceļošanas priekšnoteikumus vēlreiz pārbaudīs, ieceļojot dalībvalstu Eiropas teritorijā.

Я информирован/-а и согпасен/-на с тем, что предоставление мною моих личных данных, востребованных в настоящей анкете, фотографирование и, в случае необходимости, снятие отпечатков пальцев явлпяется объязатепьными для рассмотрения визовой заявки; все личные данные, относящиеся ко мне и представпеные в визовой анкете будут переданы компетентным органам государств-участников Шенгенского соглашения и будут ими обработаны для принятия решения по моему заявлению.

Эти данные, как и данные о решении, принятом по моему заявлению, или о решении аннулировать, отменить или продлить уже выданную визу, будут введены и сохранены в Визовой информационной системе (VIS)1 на максимальный срок в пять пет и в этот период будут доступны государственным учреждениям или службам, в компетенцию которых входит производить проверку виз на внешних границах шенгенской зоны и в ее странах-участниках, а также иммиграционным службам и учреждениям предоставляющим убежище, с цепью удостоверится, соблюдаются пи требования по законному перемещению, пребыванию и проживанию на территории стран-участников, а также для опознания лиц, которые несоответствуют или перестали соответствовать этим требованиям, для рассмотрения прошений о предоставлении убежища и определения ответственных за подобное рассмотрение. На некоторых условиях данные будут достпны также определенным службам государств-участников Шенгенского соглашения и Европопу для предотвращения, раскрытия и расследования правонарушений, связанных с терроризмом, и другихтяжких преступлений. Государственным учреждением, ответственным за обработку данных, является Управление по делам гражданства и миграции.

Мне известно, что в любом государстве-участнике Шенгенского соглашения имею право получить уведомление о данных, касающихся меня и введенных в (VIS), и о государстве-участнике, предоставившим такие данные, а также требовать исправление неверных данных, касающихся меня, и удаление моих личных данных, обработанных противозаконно. По моему особому запросу учреждение, оформляющее мое заявление, сообщит мне о способе осуществления моего права на проверку личных данных обо мне, а также на исправление или удаление данных в порядке, установленном национальным законодательством соответствующего государства. Ответственное за надзор учреждение соответсвующего государства-участника (Государственная инспекция данных, info@ivi.gov.ly) рассмотрит жалобы по защите личных данных.

Я заверяю, что все данные, добросовестно указанные мною в анкете, являются правильными и полными. Мне известно, что ложные данные могут стать причиной отказа или аннулирования уже выданной визы, а также повлечь за собой уголовное преследование в соответствии с законодательством того государства-участника Шенгенского соглашения, которое оформляет мою визовую анкету.

Если виза будет выдана, я обязуюсь покинуть территорию государств-участников Шенгенского соглашения по истечении срока действия визы.

Я информирован/-а о том, что наличие визы является лишь одним из условий, необходимых для въезда на европейскую территорию государств-участников Шенгенского соглашения. Сам факт предоставления визы не дает права на получение компенсации в случае невыполнения мною требований пункта 1 статьи 5 Регулы (ЕК) № 562/2006 (Шенгенского кодекса о границах), вследствие чего мне могут отказать во въезде в страну. При въезде на европейскую территорию государств-участников Шенгенского соглашения вновь проверяется наличие необходимых на то предпосылок.

Vieta un datums

Место и дата

Paraksts (par nepilngadīgajiem parakstās persona ar vecāku pilnvarām / juridisks aizbildnis)

Подпись (для несовершеннолетних - подпись лица с полномочиями родителей / законного представителя)

(1) Ja VIS darbojas

Если VIS работаетПохожие:

P fotogrāfija Фотография ieteikums uz Šengenas vīzu iconP fotogrāfija Фотография ieteikums uz Šengenas vīzu
Для несовершеннолетних: фамилия, имя, адрес (если отличается от адреса заявителя) и государственная принадлежность лица с полномочием...

P fotogrāfija Фотография ieteikums uz Šengenas vīzu iconФотография
Страна, в которой подается заявление* / Country where the application is submitted*

P fotogrāfija Фотография ieteikums uz Šengenas vīzu iconФамилия Имя Отчество Дата рождения: фотография Семейное положение

P fotogrāfija Фотография ieteikums uz Šengenas vīzu iconФотография
Страна, в которой подается заявление* / Country where the application is submitted*

P fotogrāfija Фотография ieteikums uz Šengenas vīzu iconФотография
Страна, в которой подается анкета-заявление* / Country where the application is submitted*

P fotogrāfija Фотография ieteikums uz Šengenas vīzu iconИмя Отчество Фотография Формат jpg. Или bmp. Дата рождения дд/мм/гггг Домашний адрес

P fotogrāfija Фотография ieteikums uz Šengenas vīzu iconИмя Отчество Фотография Формат jpg. Или bmp. Дата рождения дд/мм/гггг Домашний адрес

P fotogrāfija Фотография ieteikums uz Šengenas vīzu iconФотография
Для несовершеннолетних: фамилия, имя, адрес (если отличается от адреса заявителя) и гражданство опекуна/законного предствителя

P fotogrāfija Фотография ieteikums uz Šengenas vīzu iconФотография
Для несовершеннолетних: фамилия, имя, адрес (если отличается от адреса заявителя) и гражданство опекуна/законного предствителя

P fotogrāfija Фотография ieteikums uz Šengenas vīzu iconФотография
Для несовершеннолетних: фамилия, имя, адрес (если отличается от адреса кандидата) и гражданство лица, осуществляющего права родителя...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru
При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск